Børns pasning skal være familiens eget valg

Det er vigtigt, at familierne har et valg, når det kommer til pasning af deres mest dyrebare – nemlig deres børn. Om valget så hedder dagpleje, vuggestue eller hjemmepasning – det skal være forældrenes eget valg. Nogle forældre vælger dagplejen ud fra et ønske om et mere hjemligt miljø, hvor der er få børn og en familiær atmosfære. Dette valg kan jeg sagtens forstå, idet jeg selv har benyttet Dragørs fantastiske dagpleje til mit barn. Dagplejen kan faktisk til maj fejre, at de har været 51 år her i Dragør.

Faldende børnetal

Vi ser for første gang i mange år ind i et børnetal blandt de 0-6-årige, der er faldende i Dragør Kommune. Det er uvant for os, idet vi i mange år har været presset på pasningspladser til børnene. Hvis man kigger på landsplan, er antallet af børn i dagpleje faldet med over 50% gennem de seneste 12 år. Så det er ikke bare en lokal tendens her i Dragør – desværre.

I dag består dagplejen af 4 engagerede og dygtige dagplejere, der primært passer børnene i deres eget hjem. Derudover har gæstehuset på Engvej tilknyttet 1 pædagog og 1 pædagogisk medhjælper. Gæstehuset benyttes ved dagplejernes ferie og sygdom – men det er også stedet, hvor dagplejerne mødes med hinanden flere gange om ugen. Gæstehuset har en vigtig funktion i vidensdeling og sparring med andre dagplejere – og ikke mindst relationen til de andre børn, idet børnene også lærer at begå sig blandt flere børn end de andre faste børn hjemme hos dagplejeren.

Kritisk niveau

Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi har nået et kritisk niveau i forhold til størrelsen på dagplejen – i april måned er der 16 indskrevet børn, men vi ser ind i tal efter sommerferien, der siger 11 indskrevne dagplejebørn jævnfør kommunens prognoser. Hvis tilbuddet i Dragør Kommune skal bestå, så skal der gøres noget. Derfor har vi Konservative et ønske om, at Dagplejen styrkes og markedsføres mere. Dette gerne i samarbejde med Dagplejens forældrebestyrelse.

Dagplejen skal styrkes

Mange forældre er simpelthen ikke klar over, at der findes et fantastisk pasningstilbud i Dragør Kommune, der kunne være et alternativ til en vuggestueplads. Den enkelte dagplejer kan tilbyde en sikker base for barnet, hvor barnet kan agere i et trygt miljø med omsorg og struktur. Dagplejen er et alternativ til daginstitutionernes store fællesskaber, og der lægges vægt på nærheden og en hverdag med forudsigelighed og genkendelighed.

Dagplejerne i Dragør vil gerne have flere børn, som de kan passe. Er du/I blevet nysgerrig på dagplejen, og hvad de kan i Dragør – så tag et kig på https://dagplejen-dragoer.aula.dk

Trine Søe

Medlem af kommunalbestyrelsen for De Konservative

Næstformand i Børn, Fritid & Kultur Udvalget

Demokrati og talerør for de unge

På seneste Børne-, Fritid- og Kulturvalgs møde besluttede vi at gå videre med en procesplan, der skal munde ud i etableringen af et Ungeråd i Dragør Kommune. Et brændende ønske de unge længe har haft, hvilket vi Konservative naturligvis kan se det fornuftige i. Dels lærer de unge om demokrati, og de kan være med til at forme og få indflydelse på deres lokalsamfund.

Det er vigtigt, at vi bakker op om de unge og giver dem muligheden for at udfolde sig. Vi Konservative vil gerne stille rådhuset og KB-salen til rådighed, således de unge har nogle rigtige rammer, der kan styrke processen, initiativet og lyst til at deltage. Det er vigtigt, at de unge får konkrete erfaringer med at træffe beslutninger samtidig med, at de har respekt for hinandens forskelligheder.

På de unges præmisser

Skal Ungerådet blive en succes, er det essentielt, at Ungerådet bliver opstartet på de unges præmisser. Ungdomsskolen vil i den kommende tid tage en dialog med de unge, der har udtrykt interesse for at side i Ungerådet. Det er de unge, der skal være drivkraften – men vi konservative medlemmer af BFKU står gerne til rådighed for sparring og inspiration, hvis dette ønskes fra de unge.

Hvad kan et Ungeråd lave?

I flere andre kommuner har man i flere år haft Ungeråd. Ungerådene i de andre kommuner arbejder blandt andet med at sikre bedre indeklimaet i skoler, trivsel og mistrivsel, klima, sundhed og fritidstilbud.

Det er vores håb, at Dragørs unge vil gribe denne mulighed for at være med til præge lokalsamfundet. Til gengæld lover vi at være lydhøre overfor de unges idéer og ønsker – og vi ser frem til samarbejdet.

Trine Søe

Permanent samarbejde på kræftområdet

Stort set alle kender nogen, der er eller har været ramt af kræft. Kræft er en uhyggelig sygdom, der kan have indvirkning på familielivet, mobiliteten og ens generelle velvære. Mange kræftpatienter har behov for hjælp til at komme tilbage til hverdagen, og nogle slås også med senfølger efter sygdommen og behandlingen.

Vi Konservative ønsker at sikre, at mennesker, der har eller har haft kræft, bliver hjulet og støttet, så de bedst muligt kan bevare deres funktionsevne eller genvinde den så godt som muligt. På Social-, Sundhed- og arbejdsmarkedsudvalgets seneste møde besluttede et enigt udvalg at indgå et forpligtende samarbejde med Tårnby kommune på kræftområdet (Vi havde i 2022 en forsøgsordning, som vi nu har gjort permanent). Helt konkret drejer det sig om at tilbyde et fælles kræftrehabiliteringsforløb til de borgere, der har behov for et forløb indenfor træning og senfølger.

Tværfagligt forløb

Undervisningen er en tværfaglig indsats, der bliver varetaget af ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker. Et typisk forløb strækker sig over 12 uger. For Konservatives vedkommende er det vigtigt, at disse borgere får et målrettet tilbud om rehabilitering, således de kan få en så normal hverdag som overhovedet muligt. For de, der er i den erhvervsaktive alder, betyder det også meget at kunne vende tilbage til det arbejdsliv, man levede inden sygdommen.

Fordi vi har indgået dette samarbejde, bliver det muligt for Dragørs borgere at følge et forløb i Tårnby Kommune og omvendt. Muligheden for et træningsforløb foregår kontinuerligt i begge kommuner, men det er så smart, at træningsforløbet er placeret forskellige dage og tidspunkter – således borgeren har flere valgmuligheder og giver mulighed for at passe et behandlingsforløb. Vi Konservative synes det er vigtigt, at borgeren har valgmuligheder og fleksibilitet.

Trine Søe

Medlem af SSAU og kommunalbestyrelsen

Målet er mere uddannet personale i institutionerne

På det seneste Børne, Fritid og Kulturudvalgsmøde stillede Konservative et forslag, hvor forvaltningen pålægges at udarbejde en handlingsorienteret plan for, hvordan Dragør Kommune kan nå den politiske målsætning om en fordeling af 60/40 på uddannet/uuddannet personale på 0-6 års området. Det var heldigvis et enigt udvalg, der stemte forslaget igennem.

Handleplanen skal ikke ses som om, at vi har dårlige institutioner, ledere og medarbejdere, som ikke kan varetage deres opgaver. Men vi har brug for at have uddannede pædagoger i vores institutioner for at sikre et faglig højt niveau, der kan støtte, motivere og udvikle vores børn. Derudover er der den store fordel, at uddannet personale fagligt kan spare med hinanden, og de i samarbejde kan løfte de pædagogiske opgaver. Det vil vi Konservative gerne arbejde for, så derfor har vi fundet handleplanen på området nødvendig, idet det i sidste ende handler om vores børn, deres trivsel og udvikling.

Alle kommuner har rekrutteringsproblemer

Det er ingen hemmelighed, at Dragør Kommune ligesom andre kommuner har svært ved at rekruttere personale med de rette kompetencer. Med en handleplan vil det være nemmere at identificere, hvilke områder der skal sættes ind på i forhold til at kunne tiltrække uddannede pædagoger. Vi forventer ikke, at handleplanen løser alle vores problemer, men er der områder, der kan arbejdes med, så skal vi gøre det. Ligesom vi naturligvis i det omfang, der giver mening, skal spare med BUPL (Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund).

Problematisk opgørelse

I udvalget er vi ligeledes opmærksomme på, at det er problematisk, den måde tallene opgøres på. Eksempelvis tæller en pædagogisk assistent ikke med som uddannet personale. Uddannelsen tager 3 år og 1 måned, hvor selve pædagoguddannelsen tager 3,5 år. Vi Konservative synes, det er usædvanligt, at de pædagogiske assistenter ikke tæller med som uddannet personale.

Rettidig omhu

For os Konservative handler det om for at udvise rettidig omhu, idet allerede næste år skal alle kommuner, også Dragør Kommune, kunne opfylde de minimumsnormeringer, der er vedtaget på daginstitutionsområdet. Det vil sige en pædagog til seks børnehavebørn og en pædagog til tre vuggestuebørn. I dag er cirka 46% af de ansatte i kommunens institutioner uddannet pædagog, mens vi har 9% uddannet pædagogisk assistent. Vi har tradition for nogle ekstremt dygtige pædagogmedhjælpere, hvor vi Konservative meget håber på at se om handleplanen giver mulighed for opkvalificering af allerede god, kærlig og faglig arbejdskraft. Men helt overordnet skal arbejdes med rekruttering og fastholdelse, og det håber vi, at handleplanen kan være med til at løse.

Trine Søe

Konservative medlem af BFKU og kommunalbestyrelsen

Godt nytår!

nytaar2022 scaled e1641752824134

Godt nytår. Ved et årsskifte er der drømme og håb for, at det kommende år vil bringe lykke, gode stunder og minder. De seneste år har budt på nedlukninger, restriktioner og stor usikkerhed for fremtiden grundet Corona. Jeg håber virkelig, at vi snart kan få vores normale hverdag igen – særligt går mine tanker til skolebørnene, som betaler en stor pris ved alle restriktionerne. Min datter på 7 år, som går i 1. klasse på Nordstrandskolen, kender ikke til et skoleliv uden Corona! Det er virkelig trist, når man tænker på det.

Personligt ser jeg frem til et spændende år, hvor jeg for første gang skal varetage mit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem i Dragør Kommune. Der skal lyde en stor tak til alle de borgere, der har valgt at stemme konservativt ved kommunalvalget tilbage i november 2021. Det er en tillid, som I har givet os, som vi vil varetage med ydmyghed og beslutsomhed. Der skal fokus tilbage på kommunens kerneområder, skabes en sund økonomi og ikke bruges penge og tid på projekter, som borgernes ikke ønsker.

Vi har en harmonisk konservativ gruppe i kommunalbestyrelsen og kan glæde os over, at Dragør igen har en konservativ borgmester i form af Kenneth Gøtterup. Den konservative gruppe på rådhuset er forskellige i aldre og baggrund. Vi kommer med mange forskellige kompetencer, som vi kan bruge aktivt til at føre en fornuftig konservativ politik. Internt kan vi sagtens have forskellige tilgange til problemstillingerne, men vi respekterer hinanden og når i fællesskab frem til den rigtige løsning, der gerne skulle gøre Dragør til et endnu dejligere sted at bo.

Jeg ser ligeledes frem til et godt samarbejde med de øvrige politiske partier i kommunalbestyrelsen.

Det gode familieliv

Højst på min prioriteringsliste efter valget var at få en plads i Børne-, Fritid- og Kulturudvalget (BFKU) – et ønske der gik i opfyldelse ved konstitueringen i starten af december 2021. Det er jeg meget glad for. Ligeledes skal jeg sidde i skolebestyrelsen for Dragør Skole og forældrebestyrelsen for børnehaven Sansehuset som kommunalbestyrelsens medlem.

Pasningstilbud (herunder en plads, når man har brug for en plads), åbningstider og kvalificeret medarbejdere i institutionerne og på skolerne er grundsten for, at det moderne familieliv kan hænge sammen. Det er vigtigt, at vi får skabt nogle rammer, så både forældre og børn ved, hvad de kan regne med. Det gode børneliv kommer ikke af sig selv. Der skal efter min mening både rettes fokus på normeringer, uddannet personale og de fysiske omgivelser.

Social, Sundhed og Arbejdsmarkeds Udvalget (SSAU) er mit andet udvalg for de kommende fire år. Her ser jeg frem til at prøve kræfter med alt fra plejehjem, ældrepleje, arbejdsmarkedsproblematikker og sundhedsstragier i kommunen.

Jeg mener, at familien og pårørende er den bærende institution i samfundet, der som samlet ressource kan noget andet og mere – end det kommunale system. Derfor skal de pårørende inddrages i samarbejdet med pasning og pleje mere, end det sker i dag.  Dog skal de pårørende aldrig overtage kommunens forpligtigelse til at yde den rette hjælp. Det er vigtigt for mig, at der eksisterer et godt tilbud til alle borgere, der har reelt behov for hjælp – uanset alder, handicap og sygdom.

Vores perle

Dragør er en fantastisk by og kommune. Skabt i generationer af de borgere, der bor her og dem, der boede her før os. Her er så meget historie: Havnen og lodseriet, hollændernes betydning for Store Magleby, den bevaringsværdige gamle bydel, fastelavn til hest og så videre. Historie og traditioner, der gerne skulle viderebringes til fremtidens borgere i Dragør.

solhavn

Respekt for Dragørs historie, men med mod til at forandre til det bedre – det skal være mit nytårsforsæt som kommunalpolitiker. Det er tid til at trække i arbejdshandskerne…

Trine Søe